Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ
  • Školská rada při naší škole zahájila svou činnost k 13. 10. 2005. Radu tvoří tři členové v paritním zastoupení školy, rodičů a zřizovatele. 
  • Aktuálně školská rada pracuje ve složení: Mgr. Eva Beranová (za školu, předsedkyně ŠR), Martina Jirků (za rodiče) a Edita Nová (za zřizovatele).

Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce