Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Ředitel školy vyhlašuje výsledky zápisu do mateřské školy Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce pro školní rok 2024/2025, viz níže:

Pro školní rok 2024/2025 bylo k zápisu do mateřské školy zaevidováno 36 uchazečů, řádně podáno bylo 32 přihlášek (řádně podáno = řádně vyplněná a podepsaná přihláška, s přílohami, fyzicky doručená do školy dle vyhlášky).

Do naplnění kapacity pro šk. rok 2024/2025 je v MŠ k dispozici 27 volných míst.

Dle Vyhlášení zápisu do MŠ ze dne 2. dubna 2024 a dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou přednostně přijaty děti ze školského obvodu, tzn. s trvalým bydlištěm na území obcí Brodce, Horky nad Jizerou a Hrušov, které nejpozději k 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku, a následně děti mimo spádovou oblast, které nejpozději k 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, děti narozené po 31. 8. 2021 budou do MŠ přijímány postupně dle data narození bez rozlišení trvalého bydliště až do naplnění rejstříkové kapacity MŠ.

Seznam přijatých dětí (anonymně pod registrační značkou) je vyvěšen níže na stránkách školy a ve školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí nejsou zasílána poštou, zákonný zástupce má právo zažádat o vydání opisu rozhodnutí v kanceláři školy, rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem.              

 

Ředitel školy vyhlašuje výsledky zápisu do 1. ročníku Masarykovy ZŠ a MŠ Brodce pro školní rok 2024/2025, viz níže.

K zápisu se přihlásilo celkem 38 uchazečů, z toho 6 s žádostí o odklad povinné školní docházky. 

Z důvodu kapacity školy bylo přijato 30 uchazečů s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy, tj. z obcí Brodce, Horky nad Jizerou, Hrušov a Strašnov.

Seznam přijatých dětí (anonymně pod registrační značkou) je vyvěšen níže na stránkách školy a ve školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou, lze ho vyzvednout v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou doporučeným dopisem.

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce