Masarykova ZŠ a MŠ BRODCE
Masarykova ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k pokračující kampani proti škole ohledně údajné nečinnosti při řešení události s nevhodnou nahrávkou v 6. třídě se zde pokusím uvést na pravou míru některé nepravdy nebo nejasnosti šířené po sociálních sítích.

Upozorňuji, že nahrávka vznikla mimo školu, ve volném čase dětí a byla umístěna na soukromém chatu třídy. Škola se o nahrávce dozvěděla na základě podnětu jednoho z rodičů.

Jako člověk naprosto chápu emoce, které vzplály, nahrávka jednoznačně vybočuje mimo jakýkoliv rámec. Jsem i schopen pochopit narážky na mou nekompetentnost, neschopnost řešit problém a údajnou aroganci, vzhledem k tomu, že jsem se nezachoval podle představ části rodičů. Ale jako ředitel školy se musím důrazně ohradit proti negativní kampani, která poškozuje celou školu v očích veřejnosti.

1. ‚škola nemá potřebu to řešit, je nečinná, řediteli to je jedno…‘

O nahrávce jsme se dozvěděli v pondělí 3. ledna večer. Ihned v úterý ráno proběhl pohovor s chlapci, kteří nahrávku vytvořili, a okamžitě byla požádána matka hlavního protagonisty o osobní schůzku ve škole. Na ni se dostavila během hodiny. Spolu s třídní učitelkou jsme ji informovali o závažnosti zachycené nahrávky a požádali ji o nápravu. Ještě tentýž den večer se rodiče ostatním rodičům ze 6.A za chování svých synů omluvili. Chlapec se pak ve středu omluvil celé třídě. Zároveň ve středu ve třídě proběhly třídnické hodiny, kde byla situace probrána nejprve s celou třídou a poté pouze s děvčaty. O všech krocích školy byli informováni všichni rodiče z dané třídy.

Škola se snaží celou situaci řešit preventivně s důrazem na to, aby se nic podobného již neopakovalo, aby děti pochopily závažnost a důsledky svého chování. Rodiče jsme informovali i o tom, že se zaměříme na klima třídy a mezilidské vztahy, např. i ve spolupráci s externím odborníkem. Zároveň jsem rodičům sdělil, že kdokoliv z nich má právo obrátit se na orgány, které uzná za vhodné, a nabídl jsem jim osobní schůzku, na které bych se pokusil vysvětlit postoj školy.

2. ‚škola chlapce nepotrestá ani důtkou…‘

Škola nepotrestala chlapce žádným kázeňským opatřením, protože celá událost proběhla MIMO školní prostředí a na SOUKROMÉM chatu třídy. Potrestání není v její pravomoci, což i plyne z dokumentů České školní inspekce: „.. škola nebo školské zařízení jsou oprávněny akceptovat práva žáků, stanovovat jejich povinnosti a posuzovat a hodnotit míru jejich plnění výhradně po dobu probíhajícího vzdělávání s ním souvisejících činností organizovaných a řízených školou nebo školským zařízením. Ředitel školy odpovídá podle školského zákona za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky pouze ve škole a školském zařízení, mimo školu a školské zařízení jen v případě kurzů, exkurzí a jiných činností, vyplývajících ze školních vzdělávacích programů, při účasti na soutěžích, přehlídkách a při jiných akcích, organizovaných školou nebo školským zařízením. Školní řád proto stanovuje bližší okolnosti výkonu práv a povinností dětí pouze v uvedeném rámci vymezeném školským zákonem, a nelze do jeho ustanovení zahrnout posuzování a hodnocení aktivit dětí a mladistvých osob, prováděných nad rámec působnosti školy nebo školského zařízení, přestože jsou jejich žáky.“ Více v dokumentu ČŠI, bod 1.4: https://www.csicr.cz/getattachment/fac2f4e4-bf60-46db-9d19-2c6c700c9f55/Ve-formatu-pdf-ke-stazeni-zde.aspx .

Po celou dobu se o událost a její řešení intenzivně zajímal i zřizovatel školy. Denně byly vedeny konzultace s paní starostkou a byly jí sděleny všechny kroky školy. Paní starostka tyto kroky, nezávisle na škole, konzultovala s OSPOD a Českou školní inspekcí, kteří jí potvrdili správnost všeho, co škola mohla činit a co učinila.

V případě přetrvávajících nejasností se na mě, prosím, neváhejte obrátit.

Mgr. Bc. Nenčo Jordanov, ředitel školy

Projekty
zs brodce zs brodce zs brodce